privacy verklaring

Bitbook, met maatschappelijke zetel te Watermaal-Bosvoorde, Heiligenborre 21, verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van wie klant is, intekent op onze nieuwsbrief en sympathisanten in functie van de eigen communicatie.

Wij verbinden er ons toe om deze gegevens te beheren overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend onder de Engelstalige afkorting GDPR.

We verzamelen enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt. Het gaat hier uitsluitend om contactgegevens, nodig om u te informeren over onze activiteiten of u uit te nodigen om mee te werken aan deze activiteiten. Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt of doorgegeven aan derden voor commerciële redenen. Wij werken niet samen met derde partijen om uw gegevens te verwerken. Indien wij dit in de toekomst zouden doen, zullen we hiervoor een verwerkingsovereenkomst sluiten en afspraken maken om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.
 
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft, zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van nieuwsbrieven. Ze worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Wat zijn uw rechten rond uw persoonlijke gegevens?

U kan steeds uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn, opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren. U heeft het recht ‘vergeten’ te worden en dus uw gegevens te laten verwijderen. Indien u een klacht heeft in verband met de behandeling van uw persoonsgegevens, of vragen of bedenkingen bij deze privacyverklaring, dan vragen wij u direct met ons contact te nemen. U kan ons bereiken via bruno@bitbook.be
 
U heeft ook altijd de mogelijkheid klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit.
Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 20 mei 2018. Wanneer wij deze verklaring wijzigen, zullen we dit laten weten via onze website.